Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Wacław Osiej Stanowisko: Wójt Gminy Ostrówek
Telefon: (081) 8562017
Obowiązki:

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz;
 3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpieczeństwem, zagrożeniem interesu publicznego;
 4. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień;
 5. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 9. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych;
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego określa:

 1. zadania gminy z zakresu obronności,
 2. zakres upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
 3. zakresy zadań wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
177 0
Krzysztof Karczmarz Stanowisko: Wójt Gminy Ostrówek
210 16
Tomasz Piecak Stanowisko: Wójt Gminy Ostrówek
Telefon: 818562017
Email:
Obowiązki:

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu;
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej;
4) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i udzielanie pełnomocnictw lub upoważnień innym osobom do podejmowania tych czynności;
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
6) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników kierownictwa Urzędu, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach;
7) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał w tym projektu budżetu oraz składanie sprawozdań;
8) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
9) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
10) powierzanie prowadzenia określonych spraw dla Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy;
11) upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
12) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
13) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
14) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków; 
15)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
16)składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
17) zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Gminy, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników;
18)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób wymienionych w art. 24h ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
19) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
20) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zastępcą Wójta, Skarbnikiem, Sekretarzem, Urzędem Stanu Cywilnego, Referatem ds. Promocji i Rozwoju, Referatem ds. Inwestycji i Rolnictwa oraz Stanowiskiem ds. kadr i obsługi sekretariatu;
21) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin i uchwały Rady.

544 17
Tomasz Piecak Stanowisko: Wójt Gminy Ostrówek
Telefon: 818562017
Email:
177 18