Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Sekretarz Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jerzy Bańkowski Stanowisko: Zastępca Wójta
Obowiązki: Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności: 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań gminy w zakresie: a/ funkcjonowania oświaty, b/ pomocy społecznej, c/ kultury, sportu i turystyki, d/ ochrony zdrowia; 2.Nadzorowanie organizacji gminnych imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych / festyny, dożynki/; 3.Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy; 4.Ochrona informacji niejawnych, pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; 5.Nadzorowanie spraw dotyczących obsługi informatycznej urzędu oraz informatyzacji urzędu; 6.Nadzorowanie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikację w BIP, koordynowanie działań w zakresie udostępniania informacji publicznej w urzędzie; 7.Zapewnienie odpowiedniej szaty graficznej oraz zamieszczania merytorycznych i aktualnych treści na stronie internetowej i biuletynie informacji publicznej; 8.Pełnienie przedstawiciela gminy w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Lubartowskiego; 9.Koordynowanie realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, na terenie gminy; 10.Nadzór merytoryczny nad opracowaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki społecznej na terenie gminy, w tym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; 11.Koordynacja działań mających na celu realizację zadań wynikających z planów opracowanych na podstawie Strategii wym. w pkt. 9; 12.Koordynacja i nadzór nad działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej z PPWOW, PROW w tym Lider, KL i RPO WL na zadania objęte przypisanym zakresem; 13.Wykonywanie na podstawie odrębnego upoważnienia innych zadań gminy zastrzeżonych do kompetencji Wójta; 14.Zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej; 15.Zastępca Wójta składa jednoosobowo lub z inną upoważnioną przez Wójta osobą oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy .
0 1
Jerzy Bańkowski Stanowisko: Zastępca wójta
Obowiązki:

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań gminy w zakresie:a/ pomocy społecznej,
b/ kultury, sportu i turystyki,
c/ ochrony zdrowia.


1. nadzorowanie organizacji gminnych imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych / festyny, dożynki/, organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, ochrona informacji niejawnych, pełniąc funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, nadzorowanie spraw dotyczących obsługi informatycznej urzędu oraz informatyzacji urzędu.

2. nadzorowanie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikację w BIP, koordynowanie działań w zakresie udostępniania informacji publicznej w urzędzie.

3. zapewnienie odpowiedniej szaty graficznej oraz zamieszczania merytorycznych i aktualnych treści na stronie internetowej i biuletynie informacji publicznej. Pełnienie przedstawiciela gminy w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Lubartowskiego. Koordynowanie realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, na terenie gminy.

4. nadzór merytoryczny nad opracowaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki społecznej na terenie gminy, w tym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

5. koordynacja działań mających na celu realizację zadań wynikających z planów opracowanych na podstawie Strategii wym. w pkt. 9.

6. koordynacja i nadzór nad działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej z PPWOW, PROW w tym Lider, KL i RPO WL na zadania objęte przypisanym zakresem.

7. wykonywanie na podstawie odrębnego upoważnienia innych zadań gminy zastrzeżonych do kompetencji Wójta.

Zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej.

Zastępca Wójta składa jednoosobowo lub z inną upoważnioną przez Wójta osobą oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

210 3
Beata Wójcik Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 81 856 27 82
Email:
Obowiązki:

1. Sekretarz Gminy wykonuje wyznaczone zadania oraz prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym przez Wójta.


2. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków i dyscypliny pracy;

2) opracowywanie projekty dokumentów organizacyjnych;

3) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków oraz terminowe i prawidłowe załatwianie spraw interesantów;

4) przygotowywanie ocen, informacji i sprawozdań;

5) koordynowanie i nadzorowanie opracowywania projektów uchwał i sprawozdań przedkładanych Radzie Gminy;

6) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy Urzędu;

7) koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami; 

8) zatwierdzanie do wypłaty łącznie ze Skarbnikiem Gminy kwoty wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników;

9) koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej;

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

11) zapewnianie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

12) wykonywanie obowiązków Zastępcy Wójta podczas jego nieobecności.

544 4