Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ostrówek

Logo - Urząd Gminy Ostrówek

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ostrówek, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr, informacja o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

  1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
  2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
  3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji
    kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
  4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty (bezpłatny) dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
  7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  8. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Szukaj dokumentów
od do